08.11.2021

Przedłużenie ważności naboru 6/2021 wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych do dnia 30 listopda 2021 roku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż nabór nr 6/2021 wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 500 000,00 PLN – zostaje przedłużony do dnia 30 listopada 2021 roku, z uwagi na fakt, iż nie zostały zakontraktowane wszystkie środki w ramach w/w naboru.

Przypominamy jednocześnie, iż nabór skierowany jest wyłącznie do osób prowadzonych działalność na własny rachunek oraz mikroprzedsiębiorstw z subregionu tarnowskiego (powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów);

    Ważność dofinansowania: 120 dni od daty podpisania umowy wsparcia;

    Limity dofinansowania na MŚP zgodne z PSF WM oraz Regulaminem wsparcia w ramach projektu;

    Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach;

    Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie* (z zachowaniem określonych przez PARP standardów) lub usługi stacjonarne (MŚP i Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

*Przypominamy, że w związku z opublikowaniem przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/#zdalnie Operator przygotował Suplement do Regulaminu wsparcia dot. realizacji usług w formie zdalnej i ich kwalifikowalności w ramach pn. "Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji dla subregionu tarnowskiego”. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania. Dopuszczalne jest dofinansowanie usług w formie stacjonarnej pod warunkiem wzięcia przez MŚP i PŚUR pełnej odpowiedzialności za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na utrzymującą się pandemię COVID-19 wszystkie wymagane dokumenty związane z podpisaniem umów będą przekazywane w formie korespondencyjnej. Szczegóły będą ustalane telefonicznie z MŚP po akceptacji zgłoszonych wniosków.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu MORKK

Ułatwienia dostępu