Grafika ze strony głównej

Uwaga Przedsiębiorco!
Zanim przystąpisz do rejestracji, zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych.

Aktualności

O projekcie

Projekt skierowany jest do MŚP z subregionu tarnowskiego

(powiaty brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów)

1.1
Kto może otrzymać dotację:
 • osoby samozatrudnione

 • mikroprzedsiębiorstwa

  (liczba pracowników: poniżej 10 osób;
  obrót roczny nie przekracza 2 mln €)

 • małe przedsiębiorstwa

  (liczba pracowników: poniżej 50 osób;
  obrót roczny nie przekracza 10 mln €)

 • średnie przedsiębiorstwa

  (liczba pracowników: poniżej 250 osób;
  obrót roczny nie przekracza 50 mln €)

2.1
Na co można przeznaczyć dotację:
 • usługi szkoleniowe

  (w tym kursy zawodowe)

 • usługi doradcze

  (doradztwo, mentoring, coaching)

 • egzaminy

Limity dofinansowania

Projekt wdrażany jest w oparciu o Bon rozwojowy o wartości 60,00 zł.

Limity dofinansowania na MŚP (NIP):

Limit Wielkość MŚP (liczba pracowników) Maksymalna kwota dofinansowania wraz z wkładem własnym dla jednego Przedsiębiorcy Limit podstawowy bonów oraz limit dodatkowy (podany w nawiasie)
A Samozatrudniony 9 600 zł 160 (+0)
B 1 - 3 pracowników 14 400 zł 160 (+80)
C 4 - 9 pracowników 19 200 zł 160 (+160)
D 10 - 19 pracowników 28 800 zł 160 (+320)
E 20 - 49 pracowników 48 000 zł 160 (+640)
F 50 - 99 pracowników 86 400 zł 160 (+1280)
G 100 - 249 pracowników 163 200 zł 160 (+2560)

Skorzystanie z limitu dodatkowego wymaga spełnienia warunku dotyczącego minimalnej liczby pracowników skierowanych do udziału w usługach rozwojowych obliczanej w następujący sposób:

(Limit podstawowy bonów + wnioskowany limit dodatkowy bonów) / 112 bonów = Minimalna liczba pracowników objętych wsparciem w ramach Projektu.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, tzn. jest samozatrudnionym, nie przewidziano przyznania limitu dodatkowego.

Limity kwotowe za jedną godzinę zrealizowanej usługi:

 1. Usługa szkoleniowa – 60,00 zł/godz.
 2. Usługa doradcza – 120,00 zł/godz.
 3. Egzamin – 1 usługa wyliczana jest według algorytmu – całkowita cena usługi / 60 zł

Zasady przyznawania dofinansowania

Dla wszystkich przedsiębiorstw (mikro, małych i średnich) poziom dofinansowania wynosi co do zasady 50%, a maksymalnie nie może przekroczyć 80%.

Poziom dofinansowania zwiększany jest w oparciu o następujące kryteria:

 • Jeżeli przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu lub przedsiębiorstwem z branż/sektorów wysokiego wzrostu (+30% dla całego przedsiębiorstwa)

 • Jeżeli przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą na terenie miasta średniego lub miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze (+30% dla całego przedsiębiorstwa)

 • Jeżeli przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem które uzyskało wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju Działania 2.2 PO POWER (+30% dla całego przedsiębiorstwa)

 • Objęcia wsparciem pracowników w wieku 50 lat i więcej (+30% dofinansowania ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa)

 • Objęcia wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach (+30% dofinansowania ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa)

 • Wyboru usługi kończącej się zdobyciem kwalifikacji o których mowa w ZRK (+30% dofinansowania ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa)

Korzyści z udziału w projekcie:

1

minimum procedur

2

oszczędność pieniędzy

3

realizacja indywidualnych potrzeb szkoleniowych pracowników

4

motywacja pracowników

5

zwiększenie konkurencyjności firmy

6

proste i przejrzyste zasady skorzystania z projektu

7

bezgotówkowy system rozliczania

8

szeroka oferta usług rozwojowych w bazie BUR

9

szkolenia "szyte na miarę" potrzeb

10

oszczędność czasu

Jak wziąć udział w projekcie

Krok 1 Rejestracja i znalezienie odpowiedniej usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
Krok 2
Rejestracja i złożenie wniosku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie morkk.pl.
Krok 3 Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez specjalistów MORKK.
Krok 4 Podpisanie Umowy wsparcia i nadanie numeru ID wsparcia.
Krok 5 Dokonanie wpłaty wkładu własnego.
Krok 6 Odbiór bonów rozwojowych.
Krok 7 Udział pracowników MŚP w usłudze rozwojowej i przekazanie bonów firmie świadczącej usługi rozwojowe.
Krok 8 Ocena usługi przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR. Rozliczenie MORKK z firmą świadczącą usługi rozwojowe.
Rejestracja i znalezienie odpowiedniej usługi rozwojowej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).
Rejestracja i złożenie wniosku poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie morkk.pl.
Weryfikacja i zatwierdzenie wniosku przez specjalistów MORKK.
Podpisanie Umowy wsparcia i nadanie numeru ID wsparcia.
Dokonanie wpłaty wkładu własnego.
Odbiór bonów rozwojowych.
Udział pracowników MŚP w usłudze rozwojowej i przekazanie bonów firmie świadczącej usługi rozwojowe.
Ocena usługi przez przedsiębiorcę i pracowników w BUR. Rozliczenie MORKK z firmą świadczącą usługi rozwojowe.

Kontakt

MORKK Biuro projektu: ul. Krakowska 13/11 33-100 Tarnów biuro@morkk.pl
Anita Jarząbek Kierownik projektu Tel.: +48 512 090 555 anita.jarzabek@krajowecentrumpracy.pl
Natalia Kotlarz Kontroler Usług Rozwojowych Tel.: +48 572 722 355 natalia.kotlarz@krajowecentrumpracy.pl
Mateusz Michno Mobilny Konsultant MŚP Tel.: +48 508 024 443 mateusz.michno@krajowecentrumpracy.pl
Tomasz Wołowicz Mobilny Konsultant MŚP Tel.: +48 508 024 444 tomasz.wolowicz@krajowecentrumpracy.pl

Ułatwienia dostępu